prašauti

prašauti
prašáuti 1. intr., tr. Rtr, , NdŽ, šaunant nepataikyti: Prašóviau pro šalį ir nubėgau J. Prašaváu zuikį, kad skleidąs buvo šautuvas Šts. Ji taip taikliai šaudydavo, kad niekuomet neprašaudavo pro šalį Šlč. 2. tr. SD300, Sut, N, Š, Rtr, NdŽ šaunant pramušti, peršauti: Šarvus prašáuti 1. Ranką prašóvė Bn. Jį prašóvė, i anas pamirė GrvT110. 3. tr. nušauti: Ėmė pràšavė berną ir nuvažiav[o] – net kūnas šiūšta Lp. Prašaus tave už gegužėlę (d.) Al. 4. intr. NdŽ įstengti iššauti. 5. tr. NdŽ išbandyti (šaunamą ginklą). 6. tr. šaudant suvartoti, iššaudyti: Visą municiją prašáuti . 7. refl. prasikišti, išlįsti: Niekaip negaliu sutaikyt [lentų] – vis prasišáuna Rs. Jis prasišóvęs visa galva už kitus Gs. Vienur kitur jau prasišovė juodi laukų gauburėliai J.Balt. Iš didelės, tamsios medžių krūvos prasišauna į viršų baltas rūmų bokštelis V.Myk-Put. | prk.: Tos progos pasigavus, pareiškiama prasišovusiam aikštėn (kuo nors pasižymėjusiam) savo nariui pagarbos ir dėkingumo Vaižg. 8. intr. NdŽ greit pralėkti: Prašãvo pro šalį Ds. Traukinys prašovė pro miestą . Kregždės klykdamos prašovė pro jo galvą . 9. tr. pragerti, išgerti kokį kiekį: Tiek prašavo [butelių] – ta (tai) ben veselė! Šts. 10. intr. An, Šts apsigauti, apsirikti, pralaimėti: Tegul apsižiūria su pamergiais, kad neprašaũt Slm. Ji daug prašóvė už jo netekėdama Rs.
◊ pro šãlį (šikšnẽlę, virvùtę) prašáuti Mrj labai suklysti, apsirikti: Vieną sykį ir ans prašóvė pro šãlį Dov. Atvirai sakant, mes čia pro šalį prašovėm . Kad tik man neprašovus pro šikšnelę!.. Jam neįtiksi, tai paskui grauši nagus . Čia jis, tamsta, smarkiai prašovė pro virvutę. Tą supratau tuojau J.Avyž.
\ šauti; apšauti; atšauti; dašauti; įšauti; iššauti; nušauti; pašauti; paršauti; peršauti; piešauti; prašauti; prišauti; sušauti; užšauti; paužšauti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • prašauti — prašáuti vksm. Prašóvė pro šãlį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • prašovimas — prašovìmas sm. (2), prašovimas (1) KI76,116 1. KI116 → prašauti 2. 2. BsPII239 → prašauti 3. šovimas; atšovimas; įšovimas; iššovimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšauti — tr. 1. LVI129, KŽ daugelį ar visus nušauti: Galia su palemiotu (kulkosvaidžiu) duot ir apšaut visus RdN. 2. KŽ, Vlk, Rdm sudrėkinti, išmušti, išpilti (apie prakaitą): Apšauja visą prakaitas A1884,134. Nat prakaitas mane apšovė, kap itep pasakė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšauti — 1. tr., intr. K, Š, Rtr, LVI200 iki kurios vietos atleisti kulką, pabūklo sviedinį ir pan.: Jau prūsas iki čia atšauja Alvt. Strielba atšãvo ir vietoj žmogų nušavo Dr. Granatų atšauta tapė i prie mūsų, bet nušautų nebuvo Plšk. Vienam vyrui toks… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dašauti — ×dašauti (hibr.) 1. intr. paleisti kulką iki numatytos vietos: Šoviau in kiškį, ale nedašoviau Klvr. 2. tr. ppr. part. praet. su neiginiu ne nevisprotis: Jis lyg ir nedašautas Brt, Plv. šauti; apšauti; atšauti; dašauti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iššauti — 1. tr., intr. R, MŽ, Sut, N, M, Š, L, Rtr, KŽ paleisti kulką, sviedinį, strėlę iš šaunamojo ginklo (šautuvo, pabūklo, lanko): Ižšauju SD420. Iššauju pūčką, strėlą R9, MŽ12. Iššauju kulką iš pūčkos K. Šūvį vieną iššoviau J. Iššauti į viršų NdŽ.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nušauti — 1. tr. R MŽ, Sut, N, K, M, L, LL296, Š, Rtr, KŽ šūviu nužudyti, atimti gyvybę: Jūsų brolelį mūšy nušovė NdŽ. Matom, ka nušautas kareivelis gulia Klk. Vedu bijov sakyti, ka nenušaũtum Als. Per karą tik tik nenùšavė Adm. Ir nušaut buvau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paršauti — 1. tr. K, KII92, Rtr, NdŽ, KŽ šūviu partrenkti, parblokšti, nušauti. 2. intr. Š, NdŽ, Bt, Kin greitai pareiti, parbėgti, parlėkti: Paršaus numo, kaip gerai išalks Krš. Būtumi be marškinių numie paršãvęs KlvrŽ. Vidurė[je] nakties paršãvo iš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paužšauti — (dial.) tr. baigti viską išausti: Ik Velykai reikia stovus paužšautie Lz. šauti; apšauti; atšauti; dašauti; įšauti; iššauti; nušauti; pašauti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašauti — 1. tr. R, MŽ, N, Sut, M, L, LL155, S, Rtr, KŽ šūviu sužeisti: Pašovė jis koją kiškiui J. Pašauju paukštį K. Paukštis su pašautaĩs sparnais NdŽ. Nuėjęs į krūmus žiūri – kareivis guli pašautas Gdr. Koja jam pašauta (n.) Pb. Ma[no] mamą pàšavė,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”